ഷംനാകാസിം (പൂർണ്ണ)മലയാളത്തിലെ നടികളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. മലയാളി പൂർണ്ണ ഹോട്ട് വേഷത്തിൽ, നടി പൂർണ്ണയുടെ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ എച്ച്.ഡി. ക്വാളിറ്റിയിൽ, കേരളാ സിനിമാ നടി പൂർണ്ണയുടെ ഫോട്ടോകൾ ഫ്രീയായി   ACTRESS SHAMNA

Read More